100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Projekty

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Zahájení projektu: 1. května 2016

Ukončení projektu: 30. dubna 2019

číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584

Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání

Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt má vzhledem ke svému systémovému zaměření příležitost komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny, poskytnut poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, přinášet další prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků a projekt také důkladně analyticky vyhodnotí probíhající změny (např. stávající podmínky ŠPZ pro práci, systém podpůrných opatření, revizní systém apod.).

Nově připravený systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky jejich vzdělávání, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro tento rozvoj.Expresivní terapie v institucionální výchově

Dne 1. dubna 2010 byl zahájen projekt „Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově“. Projekt je realizován Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.2.00/14.0026. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavní řešitelkou projektu je Mgr. Martina Friedlová.

Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti se v průběhu projektu aktivně zapojí do jednotlivých expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie) a posílí své schopnosti sebevyjádření a sebereflexe, což by mělo vést k optimalizaci jejich duševního vývoje a napomoci jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Projektu se budou kromě klientů zařízení institucionální výchovy účastnit také pracovníci těchto zařízení, kteří absolvují kurz úvodu do psychoterapie a expresivních terapeutických metod, osvojí si nové metody a techniky práce s klienty a prohloubí tak své profesní kompetence. Expresivní terapeutické metody pak budou zavádět do praxe pod supervizí odborných garantů jednotlivých expresivních terapií. Bližší informace o projektu, jeho cílech, jednotlivých klíčových aktivitách i realizaci projektu naleznete na webových stránkách www.expresivniterapie.cz
Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb


Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím jeho aktivit a výstupů přispět k řešení (a v některých segmentech vyřešit) nedostatky v obsahovém, organizačním, metodickém zajištění poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Doba trvání projektu:

3 roky


Partneři projektu:

Všechna SPC Pardubického a Zlínského kraje, centra Jihomoravského kraje a Asociace pracovníků SPC České Republiky


Stručný obsah projektu

Obsahem projektu zaplnit „bílá“ místa našeho poradenského systému. Zejména v těchto oblastech:

1) Definice stupňů speciálních pedagogických potřeb závisejících na hloubce omezení vyplývajícího z daného zdravotního stavu

2) Vytvoření metodických nástrojů pro práci se žáky s SVP (zdravotním postižením) v systému inkluzivního vzdělávání

3) Vyhodnotit účinnost stávajících závěrů spec-pedagogického poradenství a diagnostiky ve školách – a tím i efektivitu zdrojů alokovaných do systému poradenství

4) V souvislosti s předchozím vytvořit geoinformační datové soubory ukazující míru (a meze) působnosti SPC v daném teritoriu

5) Zpřesnit metodiku (a navrhnout odpovídající způsob schvalování) institutu asistenta pedagoga

6) V souvislosti se změnami vyvolanými projektem vytvořit odpovídající modelové vzdělávací kurzy určené poradenským pracovníkům, učitelům a rodičům žáků se SVP

7) Mapování dostupnosti služeb SPC klientům, podrobnosti najdete na webových stránkách: http://spc-info.upol.cz


Logopedická síť

Projekt Logopedická síť byl zahájen dne 1.8.2012 a je realizován Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.2.39/01.0013. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a národních veřejných prostředků. V rámci projektu je podporovaná snaha kraje koordinovat logopedickou péči a zajistit rozvoj poradenství, zajistit rozšíření asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Cílem je vytvořit informační systém pro klienty. Vycházíme ze zadání oblasti podpory č.3 a Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

V rámci projektu máme za cíl :

  1. Aplikování a ověřování preventivních programů u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností
  2. Aplikování logopedických stimulačních postupů
  3. Aplikování logopedických reedukačních postupů
  4. Poskytnutí a rozšíření psychologické a sociální intervence u klientů
  5. Vzdělávací činnost, která bude mít dopad na cílovou skupinu

Produkty vzniklé v rámci projektu „Logopedická síť“

V rámci projektu „Logopedická síť“ vznikly tři nové produkty: Grafomotoriká cvičení, Dechová a fonační cvičení, Prevence poruch učení: vyvozování správné výslovnosti. Všechny tři produkty mají formu videonahrávky, která interaktivním způsobem seznamuje pedagogy s možnostmi práce s dětmi se sluchovou vadou. Součástí je brožura s metodickými pokyny, kde jsou veškerá cvičení popsána slovy a rovněž tento materiál obsahuje upozornění na úskalí, možné chyby a jejich prevenci. Velkou výhodou těchto DVD je možnost přehrát si pouze vybranou kapitolu (například nácvik hlásky R). Tyto produkty byly předány vybraným pedagožkám, které byly nejprve proškoleny v jejich použití, a poté tyto materiály využívaly ve vlastní výuce. Produkty byly ověřovány v základní a mateřské škole, současně v logopedických i surdopedických třídách.

Distribuce produktů: Grafomotoriká cvičení, Dechová a fonační cvičení, Prevence poruch učení: vyvozování správné výslovnosti.

Všechny tři produkty vzniklé v rámci projektu „Logopedická síť“ jsou určeny pedagožkám a pedagogům Zlínského kraje, kteří pracují s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i pro ty, kteří chtějí svou výuku obohatit novými přístupy a metodami. DVD srozumitelnou a názornou formou prezentují systematickou práci s dítětem, je možné využít je jako osnovu pro dlouhodobý nácvik nebo si vybrat pouze problematickou oblast a nácvik podpořit tímto nástrojem.

Naše speciálněpedagogické centrum využívá při své práci zmiňované produkty jako motivační a metodickou formu práce u dětí s oslabením sluchového a zrakového vnímání, při zvětšené nosní mandli, neplynulosti řeči.

Produkt dechová a fonační cvičení je vhodný pro práci s dětmi, které si osvojil chybné dechové vzorce, potřebují zesílit hlas, pomocí regulace dechu lze dosáhnout celkového uvolnění a relaxace, především u dětí s řečovou neplynulostí se nácvik správného hospodaření s dechem jeví jako jeden z klíčových pilířů terapie narušené komunikační schopnosti.

Hlavní přínos a inovace DVD Prevence poruch učení: vyvozování správné výslovnosti tkví v ukázkách nácviků artikulace jednotlivých hlásek u dětí se sluchovým postižením. Postupy a rady ukázané na tomto produktu lze aplikovat též u dětí s opožděným vývojem řeči, dyslálií a vícečetnou dyslálií, dysartrií a jinou vadou řeči.

V posledním, ale neméně zajímavém produktu Grafomotorická cvičení přináší jeho autorka ucelený plán cviků k rozvoji oblasti grafomotoriky, tedy předpokladů k správnému osvojení psaní a kreslení. Začíná se u velkých svalových skupin, nejprve bez podložky, proto je tento produkt vhodný pro všechny děti od 3, především pak pro předškoláky.


Ve školním roce 2012/2013 proběhne několik vzdělávacích seminářů (viz Vzdělávání) určených především pro pedagogické pracovníky, ověřování stimulačních programů (viz Stimulační programy) a rozšíření psychologických a speciálně pedagogických služeb (viz Služby) u dětí s vadami řeči pro celý Zlínský kraj.


VZDĚLÁNÍ STIMULAČNÍ PROGRAMY SLUŽBY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ve školním roce 2014/2015

26.08.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Helena Kolbábková
„Pomůcky a materiály pro logopedickou praxi“
24.9.2014
Valašské Meziříčí
Schůzka logopedických asistentek
„Nová terminologie v logopedii, seznámení s logopedickým programem
SONA-SPEECH a novými přístupy k dětem s ADHD (metoda Biofeedback)“
7.10.2014
Zlín
Schůzka logopedických asistentek
„Nová terminologie v logopedii, seznámení s logopedickým programem
SONA-SPEECH a novými přístupy k dětem s ADHD (metoda Biofeedback)“

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE pro rodiče

14.1.2014
Valašská Bystřice
Mgr. Kristína Papajová
„Školní zralost“
14.1.2014
Valašská Bystřice
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Vytváření denního režimu aneb pohybuj se i odpočívej“
13.02.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Vývoj řeči od narození po nástup do základní školy“
20.02.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Předpoklady pro správný vývoj řeči - Dechová cvičení praktická ukázka“
27.2.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Hlasová cvičení pro správný rozvoj řeči“
13.3.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Artikulační cvičení pro správný vývoj řeči“
27.03.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Práce s dětmi s vadami řeči“

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ve školním roce 2013/2014

25.09.2013
Valašské Meziříčí
Schůzka logopedických asistentek
„Tvorba IVP pro dítě s narušenou komunikační schopností v MŠ a ZŠ“
2.10.2013
Zlín
Schůzka logopedických asistentek
„Tvorba IVP pro dítě s narušenou komunikační schopností v MŠ aZŠ“
14.01.2014
Valašská Bystřice
Mgr. Kristína Papajová
„Školní zralost“
14.01.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Drahomíra Stavinohová
„Vytváření denního režimu aneb pohybuj se i odpočívej“
25.02.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Marika Lázničková
„Dechová a fonační cvičení pro děti předškolního věku“
12.03.2014
Vsetín
Mgr. Helena Kolbábková
„Speciálněpedagogická diagnostika a prevence“
7.04.2014
Valašské Meziříčí
Mgr. Marika Lázničková
„Seznámení s produktem „Dechová a fonační cvičení“
25.04.2014
Valašské Meziříčí
Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
„Hrádky s hudbou“
12.05.2014
Vsetín
PhDr. Jana Swierkoszová
„Metoda dobrého startu“
13.05.2014
Vsetín
PhDr. Jana Swierkoszová
„Metoda dobrého startu“

5. února jsme uspořádali další ze seminářů na téma Dechová a fonační cvičení. Tentokrát v Mateřské škole Seifertova. Vzdělávací akce se zúčastnily logopedické asistentky a učitelky logopedických tříd z Valašskomeziříčska, Rožnovska a Vsetínska.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ve školním roce 2012/2013

20.9.2012 Schůzka logopedických asistentek
„Specifika sluchového vnímaní u dětí s vývojovou dysfázií“
20.11.2012 Seminář doc. PhDr. Maríny Mikulajové, PhD. a Mgr. Anny Dostálové
„Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina“
27.11.2012 Seminář doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc.
„Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami“
(Tvorba Individuálních vzdělávacích plánů)
21.5.2013
ve Zlíně
Seminář Mgr. Jiřiny Bednářové
„Rozvoj sluchového vnímaní“
13.6.2013
ve Valašském Meziříčí
Seminář Mgr. Jiřiny Bednářové
„Rozvoj sluchového vnímaní“

STIMULAČNÍ PROGRAMY, na které můžete přihlásit svoji dítě a nebo, které už probíhají v mateřských školách (Tamburínka)

FOUKÁČEK - program zaměřený na reedukaci dechu a hlasových nedostatků
FIXÍK - program grafomotoriky napomáhající k upevnění správných návyků při kreslení a psaní
MAXÍK - stimulační program na pomoc ve zvládání potíži v učení
TAMBURÍNKA - program využívající prvky muzikoterapie a dramaterapie

   
   

PORADENSKÉ SLUŽBY, které můžete využívat má Vaše dítě problém s řeči

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAT!

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ

Mgr. Drahomíra Stavinohová
tel.: +420 576 809 831
drahomira.stavinohova@post.cz

PSYCHOLOGICKÉ

Mgr. Kristina Papajová
tel.: +420 576 809 848
psycholog.spc@gmail.com

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/01.0013


Logopedická síť - fotogalerie


Závěrečná konference projektu LS
12.11.2014


Setkání logopedických asistentek ve Zlíně
7.10.2014


Seminář Kolbábková
26.8.2014


Seminář Metoda dobrého startu Valašské Meziříčí
12.5.2014

Přednáška - Pohyb dítěte
14.1.2014Otevření knihovny
16.10.2013Setkání asistentek
25.9.2013


Seminář Elkonin
20.11.2012


Muzikoterapie
21.3.2013


Čím budu
22.9.2014Setkání logopedických asistentek ve VM 2
24.9.2014


Pracovní schůzka projektu LS
18.9.2014


Den rodiny
27.5.2014


Přednáška v Mateřském centru
20.2.2014


Přednáška v Mateřském centru
13.2.2014


Setkání asistentek
2.10.2013


Kurz Integrace
27.11.2012


Muzikoterapie
26.3.2013


Setkání logopedických asistentek ve VM 1
24.9.2014


Metodické vedení učitelů
26.8.2014Metodické vedení učitelů
5.5.2014


Dechová a fonační cvičení v MŠ Seifertova
25.2.2014


Dechová a fonační cvičení v MŠ Fryšták
6.2.2014


Logopedická intervence
11.10.2013


Seminář rozvoj dítěte
27.05.2013


Seminář Grafomotorika
10.4.2013


Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: