100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Kritéria pro přijetí do ZŠ

Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 (dále jen základní škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených, volných míst ve specializovaných (logopedických, surdopedických ) třídách základní školy.

Pro přijetí k základnímu vzdělávání musí předložit zákonný zástupce dítěte:

  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz
  • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v naší základní škole (zajistí zákonný zástupce dítěte)

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ

I.

Základní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 6 let až do ukončení povinné školní docházky.

II.

Při přijímání dětí do základní školy se vychází z těchto všeobecných kritérií:

  1. Diagnóza dítěte.
  2. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, stupeň podpůrných opatření 3 – 5.
  3. Školní zralost (Kognitivní schopnosti, sociální zdatnost, pracovní návyky a jemná motorika odpovídající věku).

V případě volné kapacity může ředitel přijmout i dítě s jiným zdravotním postižením na základě rozhodnutí dle doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet těchto dětí nesmí přesáhnout 25%.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání vycházeno ze závažnosti diagnózy.

O přijetí dítěte do ZŠ rozhoduje ředitel školy.

  Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: