100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 14.11.2017 | Autor: Kristína Papajová

Schůzka pracovníků ŠPZ a zástupců KÚ

Po více jak roce se 7.11.2017 opět sešli pracovníci ŠPZ se zástupci KÚ Zlínského kraje, aby projednali změny spojené s novou legislativou, především novelu vyhlášky 27/2016 Sb. V úvodu nás Mgr. Jarmarová informovala o aktualitách z projektu KIPR. Dále nám Mgr. Kapalková přiblížila roli KÚ při rozdělování financí souvisejících s PO. Nejzásadnějším bodem byla diskuze, v níž se ŠPZ Zlínského kraje snažila sjednotit postupy při komunikaci se školami, probrány byly též E obory na SŠ a mnoho dalších témat. Na toto setkání bude navazovat další workshop zaměřený na spolupráci mezi jednotlivými ŠPZ, tentokrát pod záštitou našeho SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.11.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Seminář na téma gramotnostních dovedností žáků 2. - 5. tříd základních škol

Dne 6. 11. 2017 se v Praze pod hlavičkou NÚV konal seminář zaměřený na diagnostiku gramotnostních dovedností žáků 2. – 5. tříd základních škol. Přednášející, PhDr. Markéta Caravolas a Doc. PhDr. Jan Volín, PhD., účastníky na úvod seznámili s teoretickými východisky, se kterými pracovali v průběhu výzkumu, který prováděli u žáků základních škol v českých a anglických podmínkách. Poukázali na význam fonologického deficitu, který má vliv na vývoj a úroveň gramotnostních dovedností dětí v rámci čtení a psaní. V odpolední části proběhly workshopy zaměřené na zadávání testů, skórování testů a interpretaci získaných údajů. Výsledkem semináře bylo osvědčení pro administraci uvedené baterie i samotná publikace „Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ“ od přednášejících autorů.

Vyvěšeno na webu: 3.11.2017 | Autor: Petra Volná

Sluchový screening v mateřských školách

SPC Valašské Meziříčí nabízí službu screeningového vyšetření sluchového vnímání u dětí předškolního věku prostřednictvím přenosného audiologického přístroje. Toto vyšetření je realizováno v mateřské škole, kam dítě dochází. Ve školním roce 2017/2018 bylo již v průběhu měsíce září a říjen pracovnicemi SPC Valašské Meziříčí vyšetřeno 105 dětí. U 14 dětí byly zjištěny nedostatky ve fyziologickém slyšení, rodičům bylo proto doporučeno vyšetření sluchu odborným lékařem. Rodiče i pedagogové MŠ byli informování o vhodné literatuře a možnostech, jak posilovat a rozvíjet sluchového vnímání dětí hravou formou nebo v případě potřeby navštívit i naše SPC.

Vyvěšeno na webu: 23.10.2017 | Autor: Marika Lázníčková

Setkání pracovníků SPC Zlínského kraje a NÚV Praha

Pracovnice NÚV Praha Mgr. Zuzana Acar Jarošová a PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy dne 18. října zavítaly do Kroměříže, aby se zde setkaly se zástupci speciálně pedagogických center Zlínského kraje. Na programu pracovní schůzky byla analýza doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a sdílení zkušeností v rámci stanovování podpůrných opatření. Pracovnice center byly také seznámeny s aktuálními informacemi k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Vyvěšeno na webu: 16.10.2017 | Autor: Hana Žůrková

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

úterý 10. října 2017 pořádala zlínská pobočka SPC setkání logopedických pracovníků působících ve školství okresu Zlín. Opět jsme se sešli v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Programem letošního setkání byla Skupinová logopedická péče. Mgr. Lucie Pavlicová ve své prezentaci nabídla pedagogům celou šíři inspirace pro uplatnění logopedické péče v kolektivním cvičení. Zaměřila se konkrétní hry vhodné pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, motoriky, paměti i myšlení. V druhé časti PaedDr. Yveta Odstrčilíková, PhD. seznámila přítomné s Metodikou vyvozování hlásek R a Ř. Znalost metodiky je pro pedagogy důležitá pro rozpoznání fyziologického vývoje vibrant od případné patologie. Důležitým bodem setkání byly informace o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti logopedie a logopedické prevence a také nabídka praxe v podobě zájezdů do vybraných mateřských škol a logopedických tříd.

Vyvěšeno na webu: 9.10.2017 | Autor: Kristína Papajová

Spolupráce ŠPZ se základními školami

Setkání pracovnic ŠPZ a zástupců základních škol z Rožnovska, které se konalo 5.10.2017 na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm, navazovalo na setkání ŠPZ a MŠ v předchozím týdnu. Nejprve svou činnost představilo SPC při DD, MŠ, SŠ a Praktické škole Zlín, které se zaměřuje především na děti s mentálním a zrakovým postižením. Dále bylo prezentováno naše SPC a na závěr seznámila Mgr. Jaskulová přítomné se službami PPP. Nejvíce času bylo věnováno diskuzi, zdá se, že základní školy trápí především technická novela vyhlášky 27/2017 a s ní spojený nárůst byrokracie. Zástupcům škol byl nastíněn postup při vyhodnocování PO, projednaly se novinky spojené s IVP.

Vyvěšeno na webu: 9.10.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Pražský logopedický den 2017

V kongresovém centru Nemocnice na Homolce v Praze se konal 5. 10. 2017 další ročník konference pro odborníky z oblasti logopedie. Mezi zajímavé přednášky patřily tentokrát ty o hlasové terapii (MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová) a o řečové neplynulosti: Koktavost v raném věku (PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. http://asobi.sk/) a prezentace Mgr. Kataríny Sipos – Individualizovaná sluchová stimulácia podla dr. Johansena a jej miesto v intervencii logopedických a iných vývinových ťažkostí. Více informací naleznete na www.komplexnaterapia.sk. Mgr. Jan Dezort (https://www.dobralogopedie.cz/) pak prezentoval nové trendy v dg. balbuties.

A jaká nás zaujala pomůcka? Byla to citerka, pomocí které již 4-leté dítě si samo zahraje celou písničku podle vložené šablony bez učení! (www.citerka.cz; www.bronis.cz). Konference byla pro všechny přítomné skvělou inspirací do další praxe.

Vyvěšeno na webu: 30.9.2017 | Autor: Marika Lázníčková

Spolupráce ŠPZ s mateřinkami

20. září se na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo setkání učitelek mateřských škol se zástupci školských poradenských zařízení. Pracovnice pedagogicko – psychologické poradny, SPC Duha a také našeho centra seznámily přítomné pedagožky s obligátními činnostmi jednotlivých poradenských zařízení i s nabídkou nadstandardních programů. Následovala diskuse zaměřená na vzájemnou spolupráci mateřských škol a ŠPZ. Ukázalo se, že v souvislosti s trendem inkluzivního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami učitelky poptávají zejména konkrétní metodickou podporu v terénu, v prostředí školek.

Vyvěšeno na webu: 22.9.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Sněm AP SPC

Konání volebního sněmu AS SPC v Praze (21.9.2017) se neslo v bouřlivějším duchu. Aktuální změny ve školské legislativě prezentovala PhDr. J. Zapletalová. Reakce: žádná novelizace vyhlášky nebude optimální, když vyhláška byla tvořena a nastavena již od počátku špatně. Nebyly akceptovány připomínky AS SPC.

Informace ČŠI ke kritériím kontroly ŠPZ přednesl PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora. Jeho poznámky sice byly trefné, že ČŠI si je vědoma problémů, které nastaly ve ŠPZ s novou legislativou, ale až fyzická kontrola dokumentace a práce v jednotlivých ŠPZ ukáže, jak na tom opravdu jsme.

Filozofickou rozvahou na inkluzi ve školství zajisté zaujal všechny i pan ministr školství Prof. S. Štech. Největším překvapením pro zúčastněné však bylo dostavení se exministryně školství Mgr. K. Valachové Ph.D. Představitelé výboru AS SPC a přítomní speciální pedagogové kladli paní doktorce Valachové přemíru otázek a uváděli spoustu argumentů, co nás v praxi tíží! Jednoznačně se ŠPZ stala „převodníkem“ na peníze! A kde je klient? Není čas na metodickou podporu na školách a práci s klientem. Pokud vás zajímá, jak dopadly volby za naše dvě sekce – zvoleny byly obě znovu navrhované kandidátky z let minulých. Logopedickou sekci zastupuje Mgr. Renata Vrbová, Ph.D. (SPC vady řeči, Olomouc) a surdopedickou sekci pak Mgr. Alexandra Tichá (SPC vady sluchu Olomouc).

Vyvěšeno na webu: 22.9.2017 | Autor: Lucie Pavlicová

Setkání logopedických asistentek

20. září proběhlo v kapli naší školy každoroční setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. Poté, co ředitel Mgr. Antonín Liebel přivítal všechny zúčastněné, seznámila PaeDr. Yveta Odstrčilíková,Ph.D. posluchačky se statistikou logopedické péče v regionu Vsetínska. Z uvedených údajů bylo zřejmé, že dětí s vadami řeči stále přibývá. Po úvodním slovu následovala prezentace na téma „Skupinová logopedická péče“ s důrazem na multisenzoriální přístup, ve které Mgr. Lucie Pavlicová předala přítomným několik tipů na práci s dětmi ve skupině. V další části se PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. věnovala metodice vyvozování vibrant. Přednáška byla doplněna ukázkami z DVD, které vzniklo v projektu „Logopedická síť“. V závěru byly vyřešeny organizační záležitosti a zbylo již jen popřát si úspěšný školní rok.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200 201 - 210

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: